Sprzedajemy ręcznie wykonane przedmioty z litego drewna nierzadko połączonego z metalowymi profilami, szkłem oraz żywicą. Nasze wyroby wykonujemy tradycyjną techniką stolarską, zabezpieczając je najlepszymi olejami i woskami.

Wszystkie projekty zrealizowane i opublikowane na naszej stronie www.kanczula-wood.pl możemy powtórzyć w mniej lub bardziej podobnej formie, w kolorystyce i rozmiarach według indywidualnego zamówienia.

Mamy również możliwość realizacji autorskich pomysłów Klienta, w szczególności tych dotyczących plastrów około metrowej średnicy pozyskanych ze 110-letniego dębu o 3-metrowym obwodzie.

Aby dokonać zakupów w naszym sklepie konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu

Regulamin

A. Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży wyrobów przez sklep internetowy kanczula-wood pod adresem www.kanczula-wood.pl/onlineshop prowadzony przez AFK Group Sp. z o.o. z siedzibą 53-206 Wrocław ul. Rymarska 50B/20.
 2. Sprzedawca – AFK Group Sp. z o.o.  53-206 Wrocław ul. Rymarska 50B/20  KRS: 0000710501, NIP: 8943121773, REGON: 369048096.
 3. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.kanczula-wood.pl/onlineshop prowadzony przez Sprzedawcę.
 4. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym/Kupującym na warunkach określonych w tym regulaminie.
 5. Zamawiający/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nabywa wyroby od Sprzedawcy i strona Umowy po jej zawarciu.
 6. Zamówienie – potwierdzenie przez Zamawiającego/Kupującego woli nabycia drogą kupna wyrobu oferowanego w Sklepie i obowiązku zapłaty.
 7. Przedmiot Umowy – wyroby oferowane w Sklepie, które Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu bez wad prawnych i uszkodzeń.
 8. Dzień Roboczy – dzień, który nie jest sobotą ani niedzielą oraz dniem ustawowo wolnym od pracy w Polsce.
 9. Kontakt ze sprzedawcą jest możliwy pod numerem telefonu +48 601 507 744 lub pod adresem mailowym pracownia@kanczula-wood.pl lub adresem pocztowym 53-206 Wrocław ul. Rymarska 50B/20.
 10. Konto – chroniony hasłem panel w Sklepie umożliwiający Zamawiającemu dostęp do jego danych pozwalających składanie kolejnych zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie nimi. Założenie konta nie jest obowiązkowe i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy.
 11. Zapisy niniejszego Regulaminu nie mają ograniczyć ani wyłączyć praw Kupujących wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, będą interpretowane na korzyść Kupujących. Gdyby zapisy Regulaminu okazały się niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, uznaje się je za nieważne.

B. Ceny

 1. Wyroby prezentowane w Sklepie mają ceny wyrażone w złotych polskich, zawierają podatek VAT a także koszt wysyłki na teren Polski.
 2. Umieszczenie wyrobów i ich opisów wraz z cenami w Sklepie nie stanowi oferty, lecz jest zaproszeniem do zawarcia Umowy.

C. Zawarcie Umowy

 1. Złożenie Zamówienia jest konieczne, aby dokonać zakupu w Sklepie.
 2. Złożenie Zamówienia przez Zamawiającego oznacza złożenie przez niego oferty zakupu.
 3. Sprzedawca odbiera informacje o Zamówieniach złożone w Sklepie w Dni Robocze.
 4. Z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia o potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia następuje zawarcie Umowy.
 5. Potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia realizowane jest przez wysłanie wiadomości mailowej na adres Kupującego podany przy składaniu Zamówienia.
 6. Złożenie Zamówienia nie wymaga założenia konta Kupującego w Sklepie. Dane osobowe podane przez Kupującego w trakcie zakładania konta są wykorzystywane jedynie do realizacji Umowy.

D. Warunki płatności

 1. Płatności w Sklepie Kupujący możne dokonać przez realizację przelewu lub wpłaty na konto bankowe Sprzedawcy: mBank SA 38 1140 2004 0000 3402 5244 9840.
 2. Płatność uznaje się za dokonaną w momencie uznania na rachunku Sprzedawcy kwoty równej ustalonej cenie Przedmiotu Umowy.
 3. Sprzedawca po ustaleniach z Kupującym może zgodzić się na inną formę płatności.
 4. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.

E. Warunki dostawy

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Przedmiot Umowy bez wad.
 2. Realizację zamówienia Sprzedawca rozpoczyna po dokonaniu płatności przez Kupującego.
 3. Termin realizacji Zamówienia rozpoczyna się pierwszego Dnia Roboczego po dniu,  w którym Kupujący dokonał płatności.
 4. Przedmiot umowy zostanie wysłany do Kupującego na wskazany przez Kupującego adres najpóźniej po upływie czasu podanego w opisie tego przedmiotu, jako czas realizacji Zamówienia.
 5. Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o terminie i sposobie wysyłki Przedmiotu Umowy.
 6. Kupujący po ustaleniu z Sprzedawcą może odebrać Przedmiot Umowy osobiście.

F. Odstąpienie od umowy

 1. W ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania Przedmiotu Umowy Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny. Kupujący powinien złożyć Sprzedawcy na piśmie, e-mailem lub SMS-em oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 2. Przykładowy formularz odstąpienia od Umowy to Załącznik#1 do Regulaminu.
 3. Po odstąpieniu od Umowy Kupujący ma obowiązek zwrócić Przedmiot Umowy Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Kupujący nie ponosi kosztów zwrotu o ile wybrał formę zwrotu, która nie jest droższa niż najtańsza standardowa przesyłka pocztowa.
 4. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Przedmiotu Umowy.
 5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Przedmiotu Umowy będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonowania.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kupującemu, gdy Przedmiot Umowy został wykonany według specyfikacji i wskazówek Kupującego na jego zamówienie.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu jak ten, którego użył Kupujący dokonując zapłaty.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili odebrania Przedmiotu Umowy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

G. Reklamacje

 1. Kupujący, jeżeli stwierdzi wadę Przedmiotu Umowy ma prawo złożyć reklamację.
 2. Reklamowany wyrób należy odesłać na adres Sprzedawcy wraz z danymi Kupującego i jego żądaniem, opisem wady i okolicznościami jej ujawnienia. Przykładowy formularz reklamacyjny stanowi Załącznik#2 do Regulaminu.
 3. Jeżeli Przedmiot Umowy ma wadę Kupujący może żądać wymiany Przedmiotu Umowy na wolny od wad lub usunięcia wady. Kupujący może również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy chyba, że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Przedmiot Umowy na wolny od wad albo wadę usunie.
 4. Odstąpienie Kupującego od Umowy nie jest możliwe, gdy wada jest nieistotna.
 5. Warunki odesłania reklamowanego Przedmiotu Umowy określa Sprzedawca.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania, informację o decyzji wyśle do Kupującego pisemnie lub mailem.

H. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Dane te przetwarzane są tylko w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji Zamówienia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia Zamówienia.
 2. Przekazane dane osobowe nie będą przekazane żadnym osobom ani podmiotom trzecim. Będą wykorzystane tylko przez Sprzedawcę w celu zawarcia i wykonania Umowy, ewentualnej obsługi reklamacji, wymiany informacji z Zamawiającym, logowania się do Konta. 
 3. Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Zamawiającego będą chronione z należytą starannością przed nieuprawnionym dostępem i zmianą, zagubieniem oraz ujawnieniem czy zagubieniem ani nie będą przetwarzane  z naruszeniem przepisów prawa.
 4. Sklep umożliwia utworzenie indywidualnego Konta osobom zainteresowanym. Założenie Konta nie jest konieczne, aby przeglądać zasoby Sklepu ani do złożenia Zamówienia. Podczas rejestracji zainteresowany musi podać adres mailowy i hasło. Po utworzeniu Konta jego użytkownik ma możliwość uzupełnienia i aktualizacji swojego profilu.
 5. Wykorzystując Kontakt z administratorem Zamawiający ma prawo:
  a) wglądu do swoich danych, ich korygowania i uzupełniania
  b) żądania aktualizacji swoich danych lub ich usunięcia.
 6. Sklep wykorzystuje krótkie pliki tekstowe tzw. „cookies”. Zawierają one informacje, zapisane w komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem i możliwe do odczytania przez Sklep. „Cookies” pozwalają na identyfikację Kupującego przy ponownym połączeniu ze Sklepem i ułatwiają korzystaie z zasobów Sklepu. Kupujący może w każdej chwili wyłączyć obsługę plików „cookies”.

I. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie fotografie i opisy przedstawione na stronie www.kanczula-wood.pl chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i powielanie bez zgody właściciela praw jest zabronione.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Na wspólnotowej platformie internetowej ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów przez internet..
 4. W razie wątpliwości Kupujący maże zwrócić się o pomoc do Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz uzyskać wsparcie na stronie www.uokik.gov.pl Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
logo Kańczuła Woodworks